Synonyms Index

parjanyaḥ — rain — Bg 3.14
parjanyaḥ — rains — SB 1.10.4
parjanyaḥ — the director of rainfall — SB 4.14.26-27
parjanyaḥ — water — SB 4.22.58
parjanyaḥ — a cloud — SB 6.14.35
parjanyaḥ — the clouds — SB 8.21.30, SB 12.4.7
parjanyaḥ — the clouds in the sky — SB 10.3.48-49
parjanyaḥ — the sun — SB 10.20.5
parjanyaḥ — the rain — SB 10.24.8
parjanyaḥ — Lord Indra — SB 10.24.10
parjanyaḥ senajit — Parjanya and Senajit — SB 12.11.40