Synonyms Index

niyuta-koṭi — ten trillion — CC Madhya 21.85
niyuta-yojana-viśālaḥ — one million yojanas (eight million miles) wide — SB 5.16.5
niyuta-yojanaḥ — eight million miles long — SB 8.24.44
niyutāni — lakhs (one lakh equals one hundred thousand) — SB 9.20.28