Synonyms Index

niyuddham — wrestling — SB 10.43.36
niyuddham — the wrestling match — SB 10.43.38