Synonyms Index

mukhena — by the face — SB 1.16.19
mukhena — by a gesture of the face — SB 3.8.27
mukhena — by the mouth — SB 3.16.8, SB 8.15.26
mukhena — by his face — SB 3.22.21
mukhena — with your face — SB 4.8.64
mukhena — with His mouth — SB 10.19.12
mukhena — with his mouth — SB 10.37.3
śrī-mukhena — by His beautiful face — SB 10.90.48, CC Madhya 13.79