Synonyms Index

kāyena — with the body — Bg 5.11, SB 4.7.8, SB 9.16.20, SB 11.2.36
kāyena — with bodily frames — SB 3.17.16
kāyena — by the body — SB 4.8.59-60
kāyena — by his body — SB 7.9.4
kāyena — by the whole body — SB 8.17.5
kāyena — by the expansion of His transcendental body — SB 8.19.34
kāyena — by their bodies — SB 10.25.12