Synonyms Index

kācit — anyone — SB 3.20.35
kācit — what — SB 3.25.28
kācit — someone — SB 4.27.19
kācit — some — SB 8.24.12
kācit — one — SB 8.24.33, SB 10.32.5
kācit — one gopī — SB 10.30.23
kācit — one of them — SB 10.32.4, SB 10.32.8
kācit — another — SB 10.32.4
kācit — a certain gopī — SB 10.33.9, SB 10.33.10, SB 10.33.13
kācit — one (of the gopīs) — SB 10.47.11
kācit — indescribable — CC Antya 6.264
kācit — some beloved — CC Antya 10.21