Synonyms Index

jahi — conquer — Bg 3.43, SB 5.11.17
jahi — destroy — Bg 11.34, SB 10.36.25
jahi — subdue it — SB 1.7.28
jahi — give up — SB 1.13.45, SB 4.29.55, SB 12.5.2
jahi — please conquer — SB 4.19.38, CC Madhya 15.180
jahi — just give up — SB 7.8.9
jahi — just conquer — SB 9.10.15
jahi — wash out — SB 9.15.41
jahi — you should eradicate — SB 10.51.62
jahi — please defeat — SB 10.87.14
jahima — we abandoned — SB 10.65.11-12
prajahi — curb — Bg 3.41