Synonyms Index

bhūtasantāpaḥ — Bhūtasantāpa — SB 8.10.19-24
bhūtasantāpanam — Bhūtasantāpana — SB 7.2.18-19
hutāśa — disappointment — CC Madhya 2.14
hutāśa-vaktram — fire coming out of Your mouth — Bg 11.19
hutāśaḥ — fire — SB 1.12.21
hutāśaḥ — blazing fire — SB 6.8.23
hutāśanam — the fire-god — SB 8.4.17-24
karaha hutāśa — you express so much worry — CC Madhya 9.186