Synonyms Index

nabhaḥ-guṇatvam — identification of ether — SB 2.2.29