Synonyms Index

govardhanaḥ — Govardhana — SB 5.19.16
govardhanaḥ — named Govardhana — CC Madhya 18.38
govardhanaḥ — Govardhana Hill — NoI: verse 9