Synonyms Index

aṣṭabhiḥ etaiḥ — by these eight mountains — SB 5.16.27
etaiḥ — all these — Bg 1.42
etaiḥ — by all these — Bg 3.40, SB 1.14.21, SB 2.5.20, SB 7.7.19-20
etaiḥ — from these — Bg 16.22
etaiḥ — these — SB 3.29.19
etaiḥ — by all these (witnesses, beginning from the sun-god) — SB 6.1.43
etaiḥ — with all these — SB 7.7.45
etaiḥ — by these ways — SB 7.15.67
etaiḥ — by them — SB 10.58.43
etaiḥ — by these symptoms — SB 11.25.17
etaiḥ — of these — SB 11.29.31
etaiḥ mantraiḥ — by chanting all these mantras — SB 8.16.38
ketaiḥ — impressions — SB 1.16.32-33
niketaiḥ — having markings — SB 10.47.50
pretaiḥ — by the Pretas — SB 4.2.14-15
śvetaiḥ — with white — Bg 1.14
upetaiḥ — which have come — SB 11.28.25