Synonyms Index

ati-dūram — very far away — SB 8.3.20-21
dūram — out of sight — SB 1.17.6
dūram — any further — SB 6.14.56
dūram — far, far away from home — SB 9.14.35
dūram — to a distant place — SB 10.12.6
dūram — far away — SB 10.13.12
dūram — a distance — SB 10.22.29
dūram — from far away — SB 10.23.17, SB 10.72.18
dūram — far — SB 10.51.7, SB 10.88.29
dūram — a long distance — SB 10.51.10, SB 10.52.10
pāṇḍuram — white — SB 10.68.26
sa-viduram — and also Vidura — SB 10.57.2
su-dūram — far away — SB 3.5.44
viduram — unto Vidura — SB 3.2.6, SB 3.13.5
viduram — to Vidura — SB 3.25.4, CC Antya 19.70
viduram — a son named Vidura — SB 9.22.25
viduram — Vidura — SB 10.49.1-2
vidūram — far off — SB 8.12.23