Synonyms Index

ācārya dhariñā — following Advaita Ācārya — CC Madhya 3.113
daṇḍa-dhāriṇaḥ — who punish the sinful men — SB 6.3.5
dhariñā — catching — CC Madhya 1.185, CC Madhya 3.131, CC Madhya 3.134
dhariñā — fixing — CC Madhya 3.52, CC Madhya 3.53
dhāriṇau — wearing — SB 10.43.19
hātete dhariñā — holding him by the hand — CC Madhya 4.35
jaṭā-bhasma-asthi-dhāriṇaḥ — wearing long hair, ashes and bones — SB 4.2.29