Synonyms Index

dekhena — He visited — CC Madhya 9.281
dekhena — He sees — CC Madhya 9.281, CC Antya 2.80, CC Antya 19.85
dekhena — He saw — CC Antya 16.85
dekhena — they see — CC Antya 18.44