Synonyms Index

dakṣiṇasyām — on the right — SB 3.18.17
dakṣiṇasyām — in the southern — SB 5.17.9
dakṣiṇasyām — southern — SB 5.26.5
dakṣiṇasyām — to the south — SB 10.72.13