Synonyms Index

boddhavyam — should be understood — Bg 4.17, Bg 4.17, Bg 4.17
boddhavyam — the matter of understanding — SB 3.6.23