Synonyms Index

anubhuṅkte — passes through — SB 5.22.14
anubhuṅkte — enjoys as is due him — SB 10.49.21
anubhuṅkte — experiences — SB 10.54.48
bhuṅkte — causes to enjoy — SB 1.2.33
bhuṅkte — causes to be subjected — SB 2.4.23
bhuṅkte — passes through — SB 3.11.4, SB 5.22.8, SB 5.22.9
bhuṅkte — as they take time to integrate — SB 3.11.6
bhuṅkte — undergoes — SB 3.30.28, SB 3.30.32
bhuṅkte — he undergoes — SB 3.30.30, SB 6.17.18
bhuṅkte — suffered — SB 4.8.17
bhuṅkte — enjoy — SB 4.22.46
bhuṅkte — she would eat — SB 4.28.19
bhuṅkte — suffers and enjoys — SB 4.29.5
bhuṅkte — traverses — SB 5.21.19
bhuṅkte — passes — SB 5.22.5
bhuṅkte — he suffers — SB 5.26.15
bhuṅkte — enjoys or suffers — SB 6.1.45
bhuṅkte — She enjoys — SB 10.30.30
bhuṅkte — he devours — SB 11.7.46
bhuṅkte — he enjoys — SB 11.8.15, SB 12.6.26
bhuṅkte — experiences — SB 11.10.31
bhuṅkte — eats — NoI: verse 4