Synonyms Index

māsa-bhuktim — the passage of one month — SB 5.22.8
pakṣa-bhuktim — the passage of a fortnight — SB 5.22.8
saṁvatsara-bhuktim — the passage of one year of enjoyment — SB 5.22.8