Synonyms Index

bhāsayate — illuminates — Bg 15.6, Bg 15.12