Synonyms Index

manda-bhāgyasya — of the unfortunate — SB 4.9.31