Synonyms Index

abalāḥ — delicate — SB 1.11.39
abalāḥ — very weak — SB 7.2.38
abalāḥ — O poor women — SB 7.2.39
abalāḥ — all the ladies — SB 10.8.24
abalāḥ — O friends — SB 10.21.18, CC Madhya 18.34, CC Antya 14.86
abalāḥ — O girls — SB 10.22.10, SB 10.35.4-5, SB 10.39.24
abalāḥ — to the girls — SB 10.22.24
abalāḥ — My dear girls — SB 10.22.27, SB 10.32.21
abalāḥ — the women — SB 10.30.3, SB 10.44.16, SB 11.30.3
abalāḥ — the girls — SB 10.30.26, SB 10.32.3
abalāḥ — the wives — SB 10.61.1
abalāḥ — women — SB 11.12.13
abalāḥ — O women — CC Adi 4.176
abalaḥ — a small child — SB 10.26.25
acyuta-balaḥ — by the transcendental strength of Kṛṣṇa — SB 7.15.45
ati-balaḥ — very strong — SB 7.8.14
ati-balaḥ — with great endeavor — SB 8.2.27
ati-balāḥ — because of being too powerful — SB 8.24.24
baddha-balaḥ — if he becomes strong — SB 10.4.38
bālāḥ — the less intelligent — Bg 5.4
bālāḥ — boys — SB 4.22.12, SB 10.13.41
bālāḥ — the boys — SB 7.5.56-57, SB 10.14.48
bālāḥ — all the other boys — SB 10.11.4, SB 10.11.44
bālāḥ — all the boys — SB 10.11.47, SB 10.12.37
bālāḥ — the children — SB 10.29.21-22
bālāḥ — young boys — SB 10.43.38, SB 10.48.33
bālāḥ — children — SB 10.45.4, SB 11.30.6
bālāḥ — men of childish intelligence — SB 10.73.11
bālaḥ — boy — SB 1.18.38
bālaḥ — the child — SB 3.2.30, SB 10.55.39
bālaḥ — child — SB 4.8.12, SB 4.13.39, SB 6.1.24
bālaḥ — only a child — SB 4.8.26
bālaḥ — foolish — SB 4.26.22
bālaḥ — this boy of tender age — SB 7.5.7
bālaḥ — the boy — SB 7.5.26
bālaḥ — a mere child — SB 7.5.46, SB 10.57.16
bālaḥ — the innocent child Kṛṣṇa — SB 10.7.31
bālaḥ — this boy — SB 10.26.14
bālaḥ — childish — SB 11.9.4
bālaḥ — an ignorant child — CC Adi 2.1
bālaḥ — a child — CC Adi 4.1
balaḥ — power — SB 3.10.6
balaḥ — Baladeva — SB 4.5.21, SB 10.13.39
balaḥ — Bala — SB 5.24.16
balaḥ — strength — SB 7.8.6
balaḥ — the demon Bala — SB 8.11.19, SB 8.11.21
balaḥ — the strength of whom — SB 9.23.26
balaḥ — Balarāma — SB 10.15.28, SB 10.43.39, SB 10.65.30