Synonyms Index

bahvyaḥ — many, many — SB 1.8.48
bahvyaḥ — many — SB 5.19.19, SB 7.9.40, SB 11.7.22, SB 11.9.27
bahvyaḥ — many others — SB 9.19.5-6
bahvyaḥ — many different — SB 11.14.5-7