Synonyms Index

avyaktasya — of the unmanifested — SB 4.11.23