Synonyms Index

avatīrya — incarnating — SB 2.7.21
avatīrya — by descending in — SB 2.7.23
avatīrya — descending Himself — SB 3.14.41
avatīrya — adventing — SB 7.11.6
avatīrya — getting down (from the back of Garuḍa) — SB 8.3.33
avatīrya — appearing as an incarnation — SB 9.16.27
avatīrya — after descending — SB 10.1.3
avatīrya — descended — SB 10.13.62
avatīrya — descending — SB 10.86.34, SB 11.6.23