Synonyms Index

avarudhya — being locked up — SB 2.2.16
avarudhya — getting — SB 5.4.4
avarudhyamānaḥ — always being served — SB 5.17.16
avarudhyate — becomes compact — SB 1.1.2
avarudhyate — becomes confined — CC Adi 1.91, CC Madhya 24.100, CC Madhya 25.149
pratyavarudhya — by regaining consciousness — SB 2.2.1