Synonyms Index

avyavadhānam — without separation — SB 3.28.35
sa-avadhānam — approximately — SB 3.11.18
vyavadhānam — difference — SB 4.22.27