Synonyms Index

āiṭoṭā āsi’ — coming to the place known as Āiṭoṭā — CC Madhya 14.65
āiṭoṭā āsi’ — coming to the nearby garden named Āiṭoṭā — CC Antya 1.62
akrūre āsi’ — returning to Akrūra-tīrtha — CC Madhya 18.74
aṅganete āsi’ — coming to the courtyard — CC Madhya 25.62
āsi’ — coming — CC Adi 2.72, CC Adi 4.10, CC Adi 4.11-12, CC Adi 5.131, CC Adi 7.36, CC Adi 12.82, CC Adi 13.100, CC Adi 13.106, CC Adi 13.108, CC Adi 13.120, CC Adi 14.84, CC Adi 16.14, CC Adi 17.124, CC Adi 17.134, CC Adi 17.147, CC Adi 17.192, CC Adi 17.243, CC Madhya 1.65, CC Madhya 1.67, CC Madhya 1.152, CC Madhya 1.268, CC Madhya 1.275, CC Madhya 3.23, CC Madhya 3.31, CC Madhya 3.59, CC Madhya 4.24, CC Madhya 4.39, CC Madhya 4.145, CC Madhya 4.172, CC Madhya 4.180, CC Madhya 5.77-78, CC Madhya 5.103, CC Madhya 5.147, CC Madhya 6.281, CC Madhya 7.75, CC Madhya 8.54, CC Madhya 9.38, CC Madhya 9.57, CC Madhya 9.69, CC Madhya 9.77, CC Madhya 9.84, CC Madhya 9.93, CC Madhya 9.205, CC Madhya 9.220, CC Madhya 9.221, CC Madhya 9.222, CC Madhya 9.316, CC Madhya 9.338, CC Madhya 9.343, CC Madhya 9.349, CC Madhya 10.32, CC Madhya 10.89, CC Madhya 10.118, CC Madhya 10.161, CC Madhya 10.188, CC Madhya 11.15, CC Madhya 11.41, CC Madhya 11.126, CC Madhya 11.163, CC Madhya 11.194, CC Madhya 11.211, CC Madhya 11.214, CC Madhya 12.65, CC Madhya 13.147, CC Madhya 13.158, CC Madhya 14.17, CC Madhya 14.94, CC Madhya 14.94, CC Madhya 14.95, CC Madhya 14.195, CC Madhya 15.60, CC Madhya 15.148, CC Madhya 15.186, CC Madhya 15.247, CC Madhya 16.29, CC Madhya 16.101, CC Madhya 16.119, CC Madhya 16.176, CC Madhya 16.195, CC Madhya 16.204, CC Madhya 16.216, CC Madhya 16.223, CC Madhya 16.255, CC Madhya 17.58, CC Madhya 17.60, CC Madhya 17.82, CC Madhya 17.86, CC Madhya 17.93, CC Madhya 17.194, CC Madhya 18.3, CC Madhya 18.27, CC Madhya 18.43, CC Madhya 18.75, CC Madhya 18.87, CC Madhya 18.96, CC Madhya 18.130, CC Madhya 18.134, CC Madhya 18.138, CC Madhya 18.147, CC Madhya 18.214, CC Madhya 19.45, CC Madhya 19.83, CC Madhya 19.93, CC Madhya 19.244, CC Madhya 19.245, CC Madhya 19.247, CC Madhya 19.253, CC Madhya 19.254, CC Madhya 20.21, CC Madhya 20.127, CC Madhya 21.70, CC Madhya 23.116, CC Madhya 25.14, CC Madhya 25.71, CC Madhya 25.224, CC Madhya 25.233, CC Antya 1.45, CC Antya 2.9, CC Antya 2.10, CC Antya 2.80, CC Antya 2.162, CC Antya 3.30, CC Antya 3.57, CC Antya 3.160, CC Antya 3.244, CC Antya 4.52, CC Antya 4.54, CC Antya 6.34, CC Antya 6.108, CC Antya 6.127, CC Antya 6.163, CC Antya 6.321, CC Antya 7.112, CC Antya 7.125, CC Antya 7.156, CC Antya 8.56, CC Antya 9.7, CC Antya 9.9, CC Antya 9.10, CC Antya 9.13, CC Antya 9.30, CC Antya 9.51, CC Antya 9.63, CC Antya 9.64, CC Antya 9.86, CC Antya 9.113, CC Antya 9.116, CC Antya 9.128, CC Antya 10.45, CC Antya 10.63, CC Antya 11.18, CC Antya 11.46, CC Antya 12.151, CC Antya 13.125, CC Antya 14.31, CC Antya 16.4, CC Antya 16.45, CC Antya 16.80, CC Antya 18.41, CC Antya 18.98, CC Antya 19.8, CC Antya 19.42
āsi’ — come — CC Adi 7.157
āsi’ — coming to me — CC Adi 17.189
āsi’ — coming to Bengal — CC Madhya 1.150
āsi’ — arriving — CC Madhya 1.244
āsi’ — coming here — CC Madhya 3.191, CC Madhya 6.111
āsi’ — coming again — CC Madhya 8.261
āsi’ — coming nearby — CC Madhya 14.172
āsi’ — coming together — CC Madhya 14.175
āsi’ — immediately coming near — CC Madhya 18.180
āsi’ — after coming there — CC Madhya 18.181
āsi’ — going — CC Madhya 20.46, CC Antya 1.59
āsi’ — nearing — CC Antya 3.124
āsi’ — after coming — CC Antya 6.208
āsi’ āsi’ — approaching — CC Antya 15.71
āsi’ āsi’ — coming closer — CC Antya 18.94
bāhire āsi’ — coming outside — CC Madhya 16.110
bhāsi’ — overflooding — CC Madhya 4.71
bhāsi’ — floating — CC Madhya 14.217
bhāsi’ gelā — became overflooded — CC Antya 6.301
bhāsi’ yāya — began to float — CC Madhya 14.46
bhūme vasi’ — sitting on the ground — CC Madhya 14.137
deśe āsi’ — after returning to their own country — CC Madhya 5.35
dui-jana vasi’ — both of them sitting — CC Antya 4.136
dvāre vasi’ — sitting at the door — CC Antya 3.122, CC Antya 3.128, CC Antya 3.235, CC Antya 3.242
dvārī āsi’ — the doorman, coming back — CC Madhya 21.60
gauḍe āsi’ — coming to Gauḍa — CC Antya 1.37
ghare āsi’ — after returning home — CC Madhya 1.182, CC Antya 16.54
ghare āsi’ — coming back home — CC Madhya 2.55
ghare āsi’ — coming home — CC Madhya 15.201, CC Antya 7.120
ghare āsi’ — returning home — CC Madhya 15.260, CC Madhya 16.227, CC Madhya 16.242
ghare vasi’ — sitting within His room — CC Madhya 13.161
ghare vasi’ — sitting in His room — CC Madhya 15.7
ghaṣi’ — grinding — CC Madhya 4.159
hāsi’ — smilingly — CC Madhya 21.66
kara āsi’ pāna — come drink — CC Antya 16.126
kare hāsi’ — laugh — CC Antya 16.128
kaṭaka āsi’ — when He came to Kaṭaka — CC Madhya 16.136
khasi’ — becoming loose — CC Antya 10.74
khasi’ — becoming loosened — CC Antya 17.46
kṛṣṇera caraṇe āsi’ — coming to the lotus feet of Lord Kṛṣṇa — CC Madhya 21.81