Synonyms Index

āruhya — riding on — SB 4.26.1-3, SB 9.10.21
āruhya — boarding — SB 6.2.44
āruhya — getting on top of — SB 9.11.30
āruhya — even though achieving — SB 10.2.32
āruhya — rising — SB 10.21.14, CC Madhya 24.176
āruhya — climbing — SB 10.22.9, SB 10.54.21
āruhya — rising up — SB 10.30.21
āruhyatām — please climb — SB 10.30.38
āruhyatām — please get on — CC Madhya 19.207-209
avaruhya — descending — SB 4.6.25
avaruhya — got down — SB 4.9.42-43
avaruhya — getting down (from the palanquin) — SB 5.10.15
avaruhya — coming down — SB 6.17.16
avaruhya — getting down — SB 10.9.9, SB 10.52.28, CC Madhya 18.25
avaruhya — stepping down — SB 10.60.26
avaruhya — climbing down — SB 10.89.8-9
ratham āruhya — mounting his chariot — SB 3.22.26-27