Synonyms Index

aprameyasya — immeasurable — Bg 2.18, SB 10.29.14, SB 10.67.1, SB 10.79.33
aprameyasya — of the Transcendence — SB 4.11.23