Synonyms Index

anvavardhata — increased — SB 6.14.36
anvavardhata — immediately developed — SB 8.24.21