Synonyms Index

aloluptvam — freedom from greed — Bg 16.1-3