SB 6.19.22

śvo-bhūte ’pa upaspṛśya
 kṛṣṇam abhyarcya pūrvavat
payaḥ-śṛtena juhuyāc
 caruṇā saha sarpiṣā
pāka-yajña-vidhānena
 dvādaśaivāhutīḥ patiḥ
Synonyms: 
śvaḥ-bhūte — on the following morning; apaḥ — water; upaspṛśya — contacting; kṛṣṇam — Lord Kṛṣṇa; abhyarcya — worshiping; pūrva-vat — as previously; payaḥ-śṛtena — with boiled milk; juhuyāt — one should offer; caruṇā — with an offering of sweetrice; saha — with; sarpiṣā — ghee; pāka-yajña-vidhānena — according to the injunctions of the Gṛhya-sūtras; dvādaśa — twelve; eva — indeed; āhutīḥ — oblations; patiḥ — the husband.
Translation: 
On the morning of the next day, one should wash oneself, and after worshiping Lord Kṛṣṇa as before, one should cook as one cooks for festivals as stated in the Gṛhya-sūtras. Sweetrice should be cooked with ghee, and with this preparation the husband should offer oblations to the fire twelve times.