SB 6.18.2

siddhir bhagasya bhāryāṅga
 mahimānaṁ vibhuṁ prabhum
āśiṣaṁ ca varārohāṁ
 kanyāṁ prāsūta suvratām
Synonyms: 
siddhiḥ — Siddhi; bhagasya — of Bhaga; bhāryā — the wife; aṅga — my dear King; mahimānam — Mahimā; vibhum — Vibhu; prabhum — Prabhu; āśiṣam — Āśī; ca — and; varārohām — very beautiful; kanyām — daughter; prāsūta — bore; su-vratām — virtuous.
Translation: 
O King, Siddhi, who was the wife of Bhaga, the sixth son of Aditi, bore three sons, named Mahimā, Vibhu and Prabhu, and one extremely beautiful daughter, whose name was Āśī.