SB 6.18.15

hrādasya dhamanir bhāryā-
 sūta vātāpim ilvalam
yo ’gastyāya tv atithaye
 pece vātāpim ilvalaḥ
Synonyms: 
hrādasya — of Hlāda; dhamaniḥ — Dhamani; bhāryā — the wife; asūta — gave birth to; vātāpim — Vātāpi; ilvalam — Ilvala; yaḥ — he who; agastyāya — to Agastya; tu — but; atithaye — his guest; pece — cooked; vātāpim — Vātāpi; ilvalaḥ — Ilvala.
Translation: 
The wife of Hlāda was named Dhamani. She gave birth to two sons, named Vātāpi and Ilvala. When Agastya Muni became Ilvala’s guest, Ilvala served him a feast by cooking Vātāpi, who was in the shape of a ram.