SB 4.10.26

ahayo ’śani-niḥśvāsā
 vamanto ’gniṁ ruṣākṣibhiḥ
abhyadhāvan gajā mattāḥ
 siṁha-vyāghrāś ca yūthaśaḥ
Synonyms: 
ahayaḥ — serpents; aśani — thunderbolts; niḥśvāsāḥ — breathing; vamantaḥ — vomiting; agnim — fire; ruṣā-akṣibhiḥ — with angry eyes; abhyadhāvan — came forward; gajāḥ — elephants; mattāḥ — mad; siṁha — lions; vyāghrāḥ — tigers; ca — also; yūthaśaḥ — in groups.
Translation: 
Dhruva Mahārāja also saw many big serpents with angry eyes, vomiting forth fire and coming to devour him, along with groups of mad elephants, lions and tigers.