SB 4.1.43

bhṛguḥ khyātyāṁ mahā-bhāgaḥ
 patnyāṁ putrān ajījanat
dhātāraṁ ca vidhātāraṁ
 śriyaṁ ca bhagavat-parām
Synonyms: 
bhṛguḥ — the great sage Bhṛgu; khyātyām — in his wife, Khyāti; mahā-bhāgaḥ — greatly fortunate; patnyām — unto the wife; putrān — sons; ajījanat — gave birth; dhātāram — Dhātā; ca — also; vidhātāram — Vidhātā; śriyam — a daughter named Śrī; ca bhagavat-parām — and a great devotee of the Lord.
Translation: 
The sage Bhṛgu was highly fortunate. In his wife, known as Khyāti, he begot two sons, named Dhātā and Vidhātā, and one daughter, named Śrī, who was very much devoted to the Supreme Personality of Godhead.