SB 12.9.30

himālayaṁ puṣpavahāṁ ca tāṁ nadīṁ
 nijāśramaṁ yatra ṛṣī apaśyata
viśvaṁ vipaśyañ chvasitāc chiśor vai
 bahir nirasto nyapatal layābdhau
Synonyms: 
himālayam — the Himālaya Mountains; puṣpa-vahām — Puṣpabhadrā; ca — and; tām — that; nadīm — river; nija-āśramam — his own hermitage; yatra — where; ṛṣī — the two sages, Nara-Nārāyaṇa; apaśyata — he saw; viśvam — the universe; vipaśyan — while observing; śvasitāt — by the breath; śiśoḥ — of the infant; vai — indeed; bahiḥ — outside; nirastaḥ — expelled; nyapatat — he fell; laya-abdhau — into the ocean of dissolution.
Translation: 
He saw before him the Himālaya Mountains, the Puṣpabhadrā River, and his own hermitage, where he had had the audience of the sages Nara-Nārāyaṇa. Then, as Mārkaṇḍeya beheld the entire universe, the infant exhaled, expelling the sage from His body and casting him back into the ocean of dissolution.