SB 12.3.1

śrī-śuka uvāca
dṛṣṭvātmani jaye vyagrān
 nṛpān hasati bhūr iyam
aho mā vijigīṣanti
 mṛtyoḥ krīḍanakā nṛpāḥ
Synonyms: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; dṛṣṭvā — observing; ātmani — of herself; jaye — in conquest; vyagrān — busily engaged; nṛpān — the kings; hasati — she laughs; bhūḥ — the earth; iyam — this; aho — ah; — me; vijigīṣanti — they are desiring to conquer; mṛtyoḥ — of death; krīḍanakāḥ — playthings; nṛpāḥ — the kings.
Translation: 
Śukadeva Gosvāmī said: Seeing the kings of this earth busy trying to conquer her, the earth herself laughed. She said: “Just see how these kings, who are actually playthings in the hands of death, are desiring to conquer me.