SB 10.84.6

tān dṛṣṭvā sahasotthāya
 prāg āsīnā nṛpādayaḥ
pāṇḍavāḥ kṛṣṇa-rāmau ca
 praṇemur viśva-vanditān
Synonyms: 
tān — them; dṛṣṭvā — seeing; sahasā — immediately; utthāya — standing up; prāk — until now; āsīnāḥ — seated; nṛpa-ādayaḥ — the kings and others; pāṇḍavāḥ — the Pāṇḍavas; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa and Balarāma; ca — also; praṇemuḥ — bowed down; viśva — by the whole universe; vanditān — to them who are honored.
Translation: 
As soon as they saw the sages approaching, the kings and other gentlemen who had been seated immediately stood up, including the Pāṇḍava brothers and Kṛṣṇa and Balarāma. They all then bowed down to the sages, who are honored throughout the universe.