SB 10.77.21

gadāyāṁ sannivṛttāyāṁ
 śālvas tv antaradhīyata
tato muhūrta āgatya
 puruṣaḥ śirasācyutam
devakyā prahito ’smīti
 natvā prāha vaco rudan
Synonyms: 
gadāyām — the club; sannivṛttāyām — when it was withdrawn; śālvaḥ — Śālva; tu — but; antaradhīyata — disappeared; tataḥ — then; muhūrte — after a moment; āgatya — coming; puruṣaḥ — a man; śirasā — with his head; acyutam — to Lord Kṛṣṇa; devakyā — by Mother Devakī; prahitaḥ — sent; asmi — I am; iti — so saying; natvā — bowing down; prāha — he spoke; vacaḥ — these words; rudan — crying.
Translation: 
But as soon as Lord Acyuta withdrew His club, Śālva disappeared from sight, and a moment later a man approached the Lord. Bowing his head down to Him, he announced, “Devakī has sent me,” and, sobbing, spoke the following words.