SB 10.60.16

vaidarbhy etad avijñāya
 tvayādīrgha-samīkṣayā
vṛtā vayaṁ guṇair hīnā
 bhikṣubhiḥ ślāghitā mudhā
Synonyms: 
vaidarbhi — O princess of Vidarbha; etat — this; avijñāya — not knowing; tvayā — by you; adīrgha-samīkṣayā — without long-range vision; vṛtāḥ — chosen; vayam — We; guṇaiḥ — of good qualities; hīnāḥ — devoid; bhikṣubhiḥ — by beggars; ślāghitāḥ — praised; mudhā — out of their bewilderment.
Translation: 
O Vaidarbhī, not being farsighted, you didn’t realize this, and therefore you chose Us as your husband, even though We have no good qualities and are glorified only by deluded beggars.