SB 10.46.44

evaṁ niśā sā bruvator vyatītā
 nandasya kṛṣṇānucarasya rājan
gopyaḥ samutthāya nirūpya dīpān
 vāstūn samabhyarcya daudhīny amanthun
Synonyms: 
evam — in this way; niśā — the night; — that; bruvatoḥ — as they were both speaking; vyatītā — was finished; nandasya — Nanda Mahārāja; kṛṣṇa-anucarasya — and the servant of Kṛṣṇa (Uddhava); rājan — O King (Parīkṣit); gopyaḥ — the cowherd women; samutthāya — rising from sleep; nirūpya — lighting; dīpān — lamps; vāstūn — the domestic deities; samabhyarcya — worshiping; dadhīni — curds; amanthan — churned.
Translation: 
While Kṛṣṇa’s messenger continued speaking with Nanda, the night ended, O King. The women of the cowherd village rose from bed and, lighting lamps, worshiped their household deities. Then they began churning the yogurt into butter.