CC Madhya 21.56

tri-pād-vibhūter dhāmatvāt
tri-pād-bhūtaṁ hi tat padam
vibhūtir māyikī sarvā
proktā pādātmikā yataḥ
Synonyms: 
tri-pāt-vibhūteḥ — of the three fourths of the energy; dhāmatvāt — because of being the abode; tri-pāt-bhūtam — consisting of three fourths of the energy; hi — certainly; tat padam — that abode; vibhūtiḥ — the energy or potency; māyikī — material; sarvā — all; proktā — said; pāda-ātmikā — only one fourth; yataḥ — therefore.
Translation: 
“ ‘Because it consists of three fourths of the Lord’s energy, the spiritual world is called tri-pād-bhūta. Being a manifestation of one fourth of the Lord’s energy, the material world is called eka-pāda.’
Purport: 

This verse is found in the Laghu-bhāgavatāmṛta (1.5.563).