CC Madhya 17.29

prabhu kahe, — kaha ‘kṛṣṇa’, vyāghra uṭhila
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ vyāghra nācite lāgila
Synonyms: 
prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kaha kṛṣṇa — please chant Hare Kṛṣṇa; vyāghra uṭhila — the tiger got up; kṛṣṇa kṛṣṇa kahi’ — chanting the holy name of Kṛṣṇa; vyāghra — the tiger; nācite — to dance; lāgila — began.
Translation: 
The Lord said, “Chant the holy name of Kṛṣṇa!” The tiger immediately got up and began to dance and to chant “Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!”