CC Madhya 14.100

tabe vakreśvare prabhu kahilā nācite
vakreśvara nāce, prabhu lāgilā gāite
Synonyms: 
tabe — thereafter; vakreśvare — unto Vakreśvara Paṇḍita; prabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahilā — ordered; nācite — to dance; vakreśvara nāce — Vakreśvara Paṇḍita began to dance; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā — began; gāite — to sing.
Translation: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu then ordered Vakreśvara Paṇḍita to dance, and as he began to dance, the Lord began to sing.