CC Madhya 10.44

murāri māhāti iṅha — śikhi-māhātira bhāi
tomāra caraṇa vinu āra gati nāi
Synonyms: 
murāri māhāti — Murāri Māhiti; iṅha — this; śikhi-māhātira — of Śikhi Māhiti; bhāi — younger brother; tomāra — Your; caraṇa — lotus feet; vinu — without; āra — any other; gati — destination; nāi — he does not have.
Translation: 
“This is Murāri Māhiti, the brother of Śikhi Māhiti. He has nothing other than Your lotus feet.