CC Antya 14.121

ebe prabhu yata kailā alaukika-līlā
ke varṇite pāre sei mahāprabhura khelā?
Synonyms: 
ebe — now; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata — all that; kailā — performed; alaukika-līlā — uncommon pastimes; ke — who; varṇite pāre — can describe; sei — they; mahāprabhura khelā — the play of Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Translation: 
Who can properly describe all the uncommon pastimes of Śrī Caitanya Mahāprabhu? They are all simply His play.