CC Antya 14.109

rādhā lañā kṛṣṇa praveśilā kandarāte
sakhī-gaṇa kahe more phula uṭhāite
Synonyms: 
rādhā lañā — taking Śrīmatī Rādhārāṇī along; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; praveśilā — entered; kandarāte — a cave; sakhī-gaṇa — the gopīs; kahe — said; more — unto Me; phula — flowers; uṭhāite — to pick up.
Translation: 
“When Kṛṣṇa and Śrīmatī Rādhārāṇī entered a cave together, the other gopīs asked Me to pick some flowers.