CC Ādi 4.48

vraja-vadhū-gaṇera ei bhāva niravadhi
tāra madhye śrī-rādhāya bhāvera avadhi
Synonyms: 
vraja-vadhū-gaṇera — of the young wives of Vraja; ei — this; bhāva — mood; niravadhi — unbounded; tāra madhye — among them; śrī-rādhāya — in Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāvera — of the mood; avadhi — the highest limit.
Translation: 
This mood is unbounded in the damsels of Vraja, but among them it finds its perfection in Śrī Rādhā.