Synonyms Index

vidyate — es gibt — Bg 2.16, Bg 2.16, Bg 2.40, Bg 4.38, Bg 16.7
vidyate — gibt — Bg 2.31
vidyate — existiert — Bg 3.17, Bg 6.40
vidyate — findet statt — Bg 8.16